วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2550

สื่อวัสดุกราฟิก "สีไม้"เรื่อง Family Membersกิจกรรมการเรียนการสอน
เรื่อง Family members
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 1 ชั่วโมง
1.ให้นักเรียนดูภาพ Family Members ที่เตรียมไว้แล้วถามนักเรียนว่า เห็นอะไรบ้าง? เป็นรูปภาพเกี่ยวกับอะไร? มีอะไรบ้างที่เห็นได้ชัดเจน แล้วนำเข้าสู่บทเรียน
2.ครูเสนอคำศัพท์ทีละคำดังนี้
1.Bridegroom
-Husband
2.Bride
- Wife
3. Grandfather
4. Grandmother
5. Father
6. Mother
7. Son
8. Daughter
9. Baby
โดยครูออกเสียงแล้วให้นักเรียนออกเสียงตาม

กิจกรรมที่ 1
ให้นักเรียนถาม-ตอบเป็นลูกโซ่ โดยเลือกคำถามที่กำหนดให้ดังนี้ (โดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที)
· How many members in your family?
· How many brothers or sisters do you have?
· What is your father name?
· What is your mother name?
· Do you have a daughter?
· Do you have a baby?
· Do you have a husband?
· Do you have a wife?


กิจกรรมที่2 Fill in the blank
ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์
A: How many members in your family?
B: Six.
A: How many _________or sisters do you have?
B: I have a sister and a brother.
A: What is your father name?
B: my_________name’s Louis. What is your _________ name?
A: my mother name’s Lisa. Do you have a ________?
B: No, I don’t have a daughter.
A: Do you have a _______/_______?
B: no, I’m single

กิจกรรมที่ 3 ให้นักเรียนวาดรูป สมาชิกในครอบครัวของตนเอง ระบายสี พร้อมทั้งเขียนคำศัพท์ลงในรูป(ถ้าเวลาไม่พออาจส่งในชั่วโมงต่อไป)

ไม่มีความคิดเห็น: