วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ประเภทของการใช้นวัตกรรมการศึกษาในประเทศไทย

ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษาไว้หลายมาตรา มาตราที่สำคัญ คือ มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยและในมาตรา 22 "การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ" การดำเนินการปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จได้ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังกล่าว จำเป็นต้องทำการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทางการศึกษาทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การทดลองและการประเมินผลนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นำมาใช้ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด นวัตกรรมที่นำมาใช้ทั้งที่ผ่านมาแล้วและที่จะมีในอนาคตมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในด้านต่างๆ ในที่นี้จะขอกล่าวคือ นวัตกรรม 5 ประเภท คือ
1. นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร
2. นวัตกรรมการเรียนการสอน
3. นวัตกรรมสื่อการสอน
4. นวัตกรรมการประเมินผล
5. นวัตกรรมการบริหารจัดการ

นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร
นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร เป็นการใช้วิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการสอนบุคคลให้มากขึ้น เนื่องจากหลักสูตรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรยังมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่บนฐานของแนวคิดทฤษฎีและปรัชญาทางการจัดการสัมมนาอีกด้วย การพัฒนาหลักสูตรตามหลักการและวิธีการดังกล่าวต้องอาศัยแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมการศึกษาเข้ามาช่วยเหลือจัดการให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรในประเทศไทย ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรดังต่อไปนี้
1
หลักสูตรบูรณาการ เป็นการบูรณาการส่วนประกอบของหลักสูตรเข้าด้วยกันทางด้านวิทยาการในสาขาต่างๆ การศึกษาทางด้านจริยธรรมและสังคม โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดีสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมอย่างมีจริยธรรม
2
หลักสูตรรายบุคคล เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษาตามอัตภาพ เพื่อตอบสนองแนวความคิดในการจัดการศึกษารายบุคคล ซึ่งจะต้องออกแบบระบบเพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านต่างๆ
3
หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น กระบวนการในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ เช่น กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียน ประสบการณ์การเรียนรู้จากการสืบค้นด้วยตนเอง เป็นต้น
4
หลักสูตรท้องถิ่น เป็นการพัฒนาหลักสูตรที่ต้องการกระจายการบริหารจัดการออกสู่ท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น แทนที่หลักสูตรในแบบเดิมที่ใช้วิธีการรวมศูนย์การพัฒนาอยู่ในส่วนกลาง

นวัตกรรมการเรียนการสอน
เป็นการใช้วิธีระบบในการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธีสอนแบบใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองการเรียนรายบุคคล การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนแบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีสอนจำเป็นต้องอาศัยวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน ตัวอย่างนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ การสอนแบบศูนย์การเรียน การใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ การสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การวิจัยในชั้นเรียน ฯลฯ http://botany.sci.ku.ac.th/learn/http://cyberclass.msu.ac.th/

นวัตกรรมสื่อการสอน
เนื่องจากมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครือข่ายและเทคโนโลยี โทรคมนาคม ทำให้นักการศึกษาพยายามนำศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ จำนวนมากมาย ทั้งการเรียนด้วยตนเองการเรียนเป็นกลุ่มและการเรียนแบบมวลชน ตลอดจนสื่อที่ใช้เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตัวอย่าง นวัตกรรมสื่อการสอน ได้แก่
- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
- มัลติมีเดีย (Multimedia)
- การประชุมทางไกล (Teleconference)
- ชุดการสอน (Instructional Module)
- วีดิทัศน์แบบมีปฎิสัมพันธ์ (Interactive Video)

นวัตกรรมทางด้านการประเมินผล
เป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการวัดผลและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยสถาบัน ด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนการวัดผล ประเมินผลของสถานศึกษา ครู อาจารย์ ตัวอย่าง นวัตกรรมทางด้านการประเมินผล ได้แก่
- การพัฒนาคลังข้อสอบ
- การลงทะเบียนผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
- การใช้บัตรสมาร์ทการ์ด เพื่อการใช้บริการของสถาบันศึกษา
- การใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดเกรด
- ฯลฯ

นวัตกรรมการบริหารจัดการ
เป็นการใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อการ ตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษาให้มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
นวัตกรรมการศึกษาที่นำมาใช้ทางด้านการบริหารจะเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการฐานข้อมูลในหน่วยงานสถานศึกษา เช่น ฐานข้อมูล นักเรียน นักศึกษา ฐานข้อมูล คณะอาจารย์และบุคลากร ในสถานศึกษา ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์ ฐานข้อมูลเหล่านี้ต้องการออกระบบที่สมบูรณ์มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง
นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับสารสนเทศภายนอกหน่วยงาน เช่น ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการอบรม เก็บรักษาและออกแบบระบบการสืบค้นที่ดีพอซึ่งผู้บริหารสามารถสืบค้นข้อมูลมาใช้งานได้ทันทีตลอดเวลา
การใช้นวัตกรรมแต่ละด้านอาจมีการผสมผสานที่ซ้อนทับกันในบางเรื่อง ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาร่วมกันไปพร้อมๆ กันหลายด้าน การพัฒนาฐานข้อมูลอาจต้องทำเป็นกลุ่มเพื่อให้สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

22 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

2. The Acomplia doesn't only burn calories in the body but it also helps improve the cardiovascular health of a person through regulating cholesterol levels of the body and the amount of lipids in the blood. [url=http://www.bethlehemfirst.com/]acomplia uk[/url] 4. The composition of Acomplia does not have any controlled substance included, which makes it easier to buy in stores or through online without any needed prescription. This product is actually used by a lot of people and is proven to be effective.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

My family members always say that I am wasting my time here
at net, however I know I am getting familiarity everyday by reading thes pleasant content.
My website: neucopia review

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Howdy! I could have sworn I've been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it's new to me.

Anyhow, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking and checking
back often!

Also visit my web site ... phil cardellas mugshot
my site - phil cardellas mugshot

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

For keyphrase research, you can find sites it is possible to go to,
clear of charge, that may inform you what number of searches there are each month some each
day for virtually any given keyword Paydayloansonlinedurp.co.uk when
you happen to be prepared for the used auto loan,
lenders and dealers will recognize how serious you come in getting approval.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

The legal assistant thenallegedly wished Collier dead
unsecured personal loans micro loans are getting to be very important within the realm of small business for startups who cannot get funded through traditional
sources and for small enterprises with income needs.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

These lenders are experts in helping people get loans regardless of whether they've got a poor financial history or low FICO scores faxless payday loan lenders good credit history means low rates of interest, get the finances back on the right track and appearance the interest levels offered on loan.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

The processing for approval starts just because the application is received and also the borrower is probably going to get a
good response within 24 hours payday loan advances this will not mean
which you cannot acquire any loan and lose hope totally.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Whereas the government readily excuses big corporations that violate laws, it locks ordinary Americans
in prison at a record pace aa loans
it may seem apparent, however for some people it isn't an easy task to think past our next payday.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

The Secretary professed that economics, not politics, was his forte faxless payday loans ontario now, should your credit
is bad, your monthly interest is going to be higherif you are offered a home financing.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Some argue the gap is approximately women's life choices, including the option to look into fields that generally receive less pay or work part-time as a way to spending some time at home to boost children payday loans with no credit check all you have to do is see them online or even the classifieds, or even a friend's recommendation.


Also visit my blog post: payday loans with no credit check

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

You might produce issues with equally your credit and lender
if it is not performed correcly 3 Month payday Loans for most
students, availing students loan and repaying the borrowed sum enables them
to build their credit standing and credit score.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

After Christmas I bought extra bags of human boxes of Nerds -
having a coupon needless to say - on discount sales obviously unsecure loan by knowing this you'll have the ability to go with a interest rate on car that matches the needs you have not having to worry should you made the correct decision.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Bobby Stephen is pumped up about hosting his annual St payday loans with no credit check do your better to not deviate from what's because envelope.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Many everyone is confused by a number of the credit terminologies saturday payday loans these are well known
and established lenders that have been making loans for any person for that past
5 years or higher.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Yes! It functions also with a Lexmark E210 with this operation .
.. Thanks very much! I'm very delighted to remain to utilize my printer!

Here is my weblog - xerox phaser 8560 printer

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Yes, you can download Hp Laserjet 1020 printer drivers from this web site, plz observe this like for Hp
laserjet motorist Download for hp 1020.

Here is my weblog ... xerox phaser 8560 maintenance kit

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

You aren't hiding your low credit score history or perhaps the fact that perhaps, you would not have a credit score whatsoever best payday loans being buried in financial trouble might make you vulnerable to companies offering debt settlement solutions.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Among other advantages offered by military car sales loan could be the flexibility
of repayment loan calculator uk there isn't any situation when a cash advance will solve your cash problems, ever.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

government may also own a huge level of stock in AIG physician loans that's not more irresistible to us because it takes a lot of that probability of the table.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

hello!,I love your writing very a lot! proportion we communicate extra approximately your post on AOL?

I need a specialist in this space to solve my problem. May be
that is you! Having a look forward to see you.

Here is my page LG 42LS5600 Review

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

though that should have more better attention and I'll handle them in separate blog posts: 3D printing, and mobile app.

Here is my web blog; xerox phaser 8560n

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Awesome article.

My site; rosacea (www.eliminate-acne.com)